Statut Publicznego Przedszkola nr4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA

Statut Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu stanowi załącznik do uchwały 122/28/08/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r.


Podstawy prawne:
1. Us1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U.
z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. 2016 poz. 283).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia  2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. 2015 poz. 1248).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1280)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U.  2017 r. poz. 1635)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1280)
10. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2017 poz. 356 z późn. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055 z późn. zm.).

§ 1

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieluniu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku na Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44, 98–300 Wieluń.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44

98 – 300 Wieluń
Tel. (43) 843 58 62


6. Przedszkole posiada logo, na którym widnieje cyfra cztery oraz prostokąt z postacią chłopca, osoby na wózku inwalidzkim i dziewczynki, w kolorze niebieskim. Na cyfrą umieszczone jest słońce w kolorze żółtym. Z prawej strony znaku widnieje napis Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

§ 2

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Wieluń,
b) Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
3. Obsługa administracyjna, finansowa, techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu...


CZYTAJ   CAŁOŚĆ

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego