Statut Publicznego Przedszkola nr4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA

Statut Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu stanowi załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019 roku.


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz.996).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967).
3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).
4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016r., poz. 283).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018r., poz. 691).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r., poz. 1647) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019r., poz. 323).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1635).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r., poz. 1485).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1679) . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. W sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018r., poz. 691).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz. 1055).

§ 1

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieluniu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku na Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44, 98–300 Wieluń.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44

98 – 300 Wieluń
Tel. (43) 843 58 62


6. Przedszkole posiada logo, na którym widnieje cyfra cztery oraz prostokąt z postacią chłopca, osoby na wózku inwalidzkim i dziewczynki, w kolorze niebieskim. Na cyfrą umieszczone jest słońce w kolorze żółtym. Z prawej strony znaku widnieje napis Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

§ 2

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Wieluń,
b) Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
3. Obsługa administracyjna, finansowa, techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu...


C Z Y T A J   C A Ł O Ś Ć

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego