Koncepcja pracy w Publiczym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU OPRACOWANA NA LATA 2016 - 2021

OPRACOWANIE KONCEPCJI PRACY

Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana w formie programu rozwoju przedszkola przez zespół nauczycieli w składzie:

- Marzena Abramek  -  dyrektor przedszkola
- Anna Majcher wicedyrektor przedszkola
- Małgorzata Brzezińska nauczyciel
- Agnieszka Kmiecik nauczyciel
-  Anna Słońska nauczyciel


Punktem wyjścia do opracowania Koncepcji Pracy Przedszkola były cele i zadania zawarte    w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 07.10.2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zm. ) oraz Rozporządzeniu MEN z dnia 27.08.2015 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270).

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzymy warunki do nabywania przez nie umiejętności zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, zaspakajamy potrzeby edukacyjne dzieci oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań. Pragniemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

WIZJA PRZEDSZKOLA

- Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji oraz aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
- Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania.
- Zajęcia wychowawczo dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone na wysokim poziomie. Wychowankowie maja stworzone warunki do twórczego działania i nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu.
- Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
- Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
- Personel przedszkola podmiotowo traktuje każdego wychowanka i troszczy się o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego, są twórczy, otwarci na nowości pedagogiczne, tworzą programy autorskie dostosowane do potrzeb placówki wynikających z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych.
- Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
- W naszym przedszkolu dbamy o wyposażenie sal w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Placówka jest zarządzana w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy maja satysfakcję ze swojej pracy.


NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- Są aktywni, twórczy i innowacyjni, zaangażowani w swoją pracę, dyspozycyjni i taktowni. Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Biorą czynny udział w zespołach zadaniowych monitorując procesy zachodzące w przedszkolu. Udoskonalają swoją pracę wykorzystując nowoczesną wiedzę i własne doświadczenie.
- Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, prowadzą obserwacje i dokonują diagnozy.
- Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym, poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola.


DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:


- Czuje się bezpiecznie, ma możliwość indywidualnego rozwoju, jest aktywne, twórcze, chętnie podejmuje nowe wyzwania.
- Uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe strony, buduje pozytywny obraz samego siebie.
- Jest wrażliwe na potrzeby innych ludzi, zna swoje prawa i obowiązki.
- Osiąga dojrzałość szkolną na poziomie gwarantującym z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Sylwetka absolwenta


Absolwent przedszkola:

- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
- jest zainteresowany nauką i książkami,
- ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym,
- jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
- jest samodzielny,
- aktywnie podejmuje działania,
- zna i respektuje normy społeczne,
- jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
- potrafi współdziałać w zespole,
- lubi działania twórcze,
- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
- interesuje się różnymi formami sztuki
- jest aktywny fizycznie
- zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.


RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:


- Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka, ustalają z nauczycielem wspólny kierunek działania.
- Współpracują z nauczycielami i specjalistami (logopedą, psychologiem, rehabilitantem ruchowym, pedagogami).
- Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, wyrażają swoje opinie,  czynnie włączają się w realizację programów realizowanych na terenie placówki.
- Są partnerami w działalności wychowawczo dydaktycznej i w zarządzaniu placówką.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

- Koncepcję tworzy cała społeczność przedszkola uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy oraz oczekiwania środowiska.
- Corocznie dokonuje się modyfikacji koncepcji w oparciu o napływające wnioski.


Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

- Nauczyciele opracowują i realizują własne programy autorskie, stosują nowatorskie metody pracy służące rozwojowi dzieci.
- Nauczyciele w toku swojej pracy wdrażają wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych.


Dzieci są aktywne

- Zdobyte umiejętności i zainteresowania dzieci pozwalają na osiąganie sukcesów w konkursach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
- Dzieci czerpią satysfakcję z podejmowania samodzielnych działań.
- Przedszkole stwarza warunki do autoprezentacji swoich uzdolnień na forum grupy, przedszkola i środowiska lokalnego.


Respektowane są normy społeczne

- Wprowadza się i modyfikuje systemy motywacyjne zgodne z możliwościami i potrzebami dzieci.
- Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych, które uczą wrażliwości na potrzeby innych.
- Dzieci dostrzegają problemy innych osób, uczą się akceptowania ograniczeń i niepełnosprawności.


Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- Przedszkole współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom.
- Placówka zapewnia rozwój dzieci organizując zajęcia dodatkowe.


Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

- Nauczyciele pracują zespołowo na rzecz rozwoju dzieci.
- Nauczyciele wykorzystują analizę efektów pracy do własnego doskonalenia.
- Nauczyciele systematycznie modyfikują programy realizowane na terenie placówki.


Rodzice są partneram
i przedszkola

- Rodzice angażują się pracę w na rzecz grupy i przedszkola.
- Rodzice inicjują i organizują wycieczki oraz uroczystości przedszkolne.


Przedszkole włącza instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym w działania na rzecz placówki

- Władze samorządowe uczestniczą w wydarzeniach przedszkola.
- Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziała w pozyskiwaniu sponsorów.
- Przedszkole współpracuje z instytucjami kulturalno oświatowymi.
- Przedszkole promowane jest w mediach lokalnych.


Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych

- Wyniki z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych wdrażane są do pracy przedszkola.
- Przedszkole śledzi losy absolwentów.


Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

- Dyrektor przedszkola zachęca i stwarza nauczycielom warunki do podejmowania innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
- Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
- Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie i wypoczynkowi.


KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Poza metodami opartymi na metodyce wychowania przedszkolnego, codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy:


Metody stosowane w terapii indywidualnej dziecka:

- metoda Integracji Sensorycznej dr A. Jean Ayresa
- baraszkowanie
- metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona
- metoda Dobrego Startu
- metoda Glena Domana
- drama
- metoda malowania dziesięcioma palcami Finger Painting
- metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk Kolczyńskiej
- programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill
- metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
- muzykoterapia
- niedyrektywna Terapia Zabawowa
- metoda C. Orffa
- metoda twórczego myślenia J. Osborne Burza mózgów
- metoda pedagogiki zabawy
- Profil Psychoedukacjny Schoplera
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
- Stymulacja polisensoryczna wg Pór Roku
- zabawy paluszkowe


Metody logopedyczne:

- pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych,
- uczulanie miejsc artykulacji,
- mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą, szpatułek,
- odczytywanie mowy z ruchów ust,
- wykorzystywanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek (np. wibracje warg, - dmuchanie, chuchanie, itp.),
- kontrola wzrokowa,
- kontrola dotykowa i czucia skórnego dłoni,
- mówienie wydłużone (metoda sztucznego echa),
- wywoływanie głosek metodą substytucyjną wg. Seemana wraz z jej różnymi modyfikacjami,
- metoda słów kluczowych i rozpoczynania od nich terapii,
- ćwiczenia dykcyjne,
- metoda dobrego startu,
- gesty umowne,
- ćwiczenia rytmizujące,
- mówienie rytmiczne,
- ćwiczenia słuchu muzycznego,
- metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej i E. Wianeckiej (z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek i zestawu zeszytów do ćwiczeń).


Metody pedagogiczne i psychologiczne:

- techniki relaksacyjne,
- metoda poznawczo behawioralna,

- elementy metody Wspierania Rozwoju „Terapia bajką”,
- metoda „Terapia Zabawą”,
- program rozwijający percepcję wzrokową Frostig Horn,
- elementy metody Pedagogika Zabawy Klanza,
- masaż dotykowy,
- wybrane techniki relaksacyjne.


Metody fizjoterapeutyczne

- kinezyterapia,
- różne formy masażu,
- metoda NDT Bobath metoda neurorozwojowa,

- metoda integracji czynności zmysłowych (SI),
- gry i zabawy ruchowe Klausa W. Vopel,
- metoda Klappa,
- metoda Lehnert Schroth,

- metoda zabawowo naśladowcza,
- metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),
- metoda ścisła,
- metoda ruchowej ekspresji twórczej,
- metoda opowieści ruchowej,
- metoda obwodu stacyjnego.


SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU


Systemy motywowania pracowników:

- dodatki motywacyjne,
- nagrody dyrektora,
- nagrody burmistrza miasta Wielunia,
- medale Ministra Edukacji Narodowej.


SYSTEMY MOTYWACJI DZIECI


System nagradzania polega na:

- zróżnicowaniu nagród i okoliczności ich udzielania,
- udzielaniu pochwały ustnej gdy wystąpi pożądane zachowanie wychowanka, rozwijanie motywacji wewnętrznej i samozadowolenia,
- zastosowaniu żetonów (kropek), które następnie mogą być wymieniane przez wychowanka na różnorodne nagrody,
- dostosowaniu nagrody do wykonywanej czynności: nie może być zbyt mała, gdyż wychowanek nie będzie miał motywacji do tego, aby na nią pracować, nie może być też zbyt duża gdyż skupiony będzie na nagrodzie a nie na wykonywanej czynności.


SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI


Dzieci diagnozowane są poprzez diagnozę wstępną (na wejściu) i końcową (na wyjściu). Diagnoza przeprowadzana jest arkuszem diagnostycznym opracowanym przez MAC edukacja. Dzieci niepełnosprawne diagnozowane są dwa razy w roku przez pedagogów specjalnych przy użyciu wybranych narzędzi diagnostycznych.

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI


Obserwacja zajęć dydaktycznych, uroczystości przedszkolnych, imprez sportowych, konkursów plastycznych, imprez międzyprzedszkolnych.


SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI


- rozmowy indywidualne z rodzicami
- zajęcia otwarte
- wytwory prac dziecięcych
- pisemna informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej


ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANIEJ W PRZEDSZKOLU


- W placówce funkcjonują zespoły nauczycielskie:

zespół do spraw integracji
zespół do spraw planowania
zespól do spraw diagnozy
zespół do spraw ewaluacji

- Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach podczas rad pedagogicznych.
- Przydział młodym nauczycielom opiekunów stażu.
- Zajęcia otwarte i koleżeńskie.


ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA


Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, to oni są odpowiedzialni za jego rozwój i wychowanie. Ścisła współpraca z rodzicami jest istotnym elementem pracy przedszkola. Tworzymy spójne środowisko wychowawcze poprzez ujednolicanie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola. Nauczyciele wspierają rodziców w ich trudnym zadaniu poprzez:

- podjęcie wspólnej pracy nad rozwojem i wychowaniem dziecka,
- stworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach,
- systematyczne informowanie rodziców o rozwoju ich dziecka.

Szczególną opieką przedszkole otacza rodziców dzieci niepełnosprawnych ze względu na ich specyficzne problemy. Staramy się włączyć tych rodziców w życie placówki, integrować z rodzicami dzieci zdrowych, wspierać w sytuacjach kryzysowych. Formy współpracy z rodzicami:

- kontakty indywidualne,
- konsultacje,
- zebrania,
- szeroko pojęta pedagogizacja,
- warsztaty,
- udział w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.


ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


- bieżąca informacja dotycząca wydarzeń przedszkolnych,
- poznawanie pracy funkcjonowania instytucji lokalnych,
- środowisko rodzinne aktywnym uczestnikiem życia przedszkolnego.


WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ


Nasza placówka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami:

- Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
- Urząd Miejski.
- Nadleśnictwo Wieluń.
- Poradnie zdrowia.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ Tacy Sami”.
- Wieluński Dom Kultury.
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
- Szkoły Podstawowe nr 2 i 5.
- Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gromadzicach.
- Zespół Szkół Specjalnych.
- Wieluńskie media.


Obecnie Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu jest placówką funkcjonującą na wysokim poziomie, posiadającą szereg mocnych stron, do których zaliczamy:

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- promowanie placówki w środowisku,
- znajomość lokalnego środowiska,
- bogata oferta edukacyjna,
- wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
- programy autorskie,
- programy profilaktyczne,
- Sala Doświadczania Świata,
- Sala Integracji Sensorycznej.


KRYTERIA SUKCESU


- Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i stwarzanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
- Rozwijanie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia.
- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych, w tym różnego rodzaju ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.
- Dalsze rozwijanie samodzielności i samoobsługi z przestrzeganiem norm współżycia w grupie.
- Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jego różnorodności i ochrony.
- Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.
- Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach.
- Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych.
- Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.


DALSZA  PRACA NAD KONCEPCJĄ I JEJ EWALUACJA


- Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcje.
- Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
- Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków wprowadzenie koniecznych zmian.
- Po zakończeniu każdego roku sprawdzenie celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.
- Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w Koncepcji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego