Klauzula informacyjna RODO - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

.

KLAUZULA RODO - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Złożenie do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wieluniu podań, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
WAŻNE - zanim złożysz skargę

Pismo ogólne do podmiotu publicznego – ePUAP2
Pismo ogólne do urzędu – Biznes.gov.pl

(Z formularza mogą korzystać również osoby fizyczne i podmioty publiczne)
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wieluniu:
/PP4_Wielun/SkrytkaESP

INNE FORMY KOMUNIKACJI
Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail: sekretariat-pp4@oswiata.wielun.pl
Adres ten nie służy do składania podań w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wieluniu.
Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną, Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

• listownie: Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu, Osiedle Kardynała Wyszyńskiego 44, 98-300 Wieluń
• przez email: sekretariat-pp4@oswiata.wielun.plInspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest
Sławomir Mazur. Można się z nim kontaktować telefonicznie pod numerem 727 931 623 lub e-mailem na adres: slawek6808@op.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu wniosek przekazało.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń
[2] oraz podmioty, z którymi Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.


Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


----------------------------------------------

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.

[2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.


.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego