Statut Publicznego Przedszkola nr4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA

Statut Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu stanowi załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013 roku.


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz. 624 z późn. zm.)
.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232, z 2009r. Nr 31, poz. 208)
.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z 2009r. Nr 139, poz. 1130, z 2010r. Nr 205, poz. 1408, z 2011r. Nr 161, poz. 968)
.
5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ( Dz. U. z 1991r. Nr 120,poz. 526)
.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 532)
.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
.
8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 542)
.
9. Ustawa z dnia 25 lipca 2008r.. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917)
.
10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2010r. Nr 148, poz. 991)
.
11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827)
.
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2010r.  Nr 228, poz. 1490,  Dz. U. z 2012r. poz. 982, Dz. U. z 2013r. poz. 957)
.
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.. w sprawie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012r. poz. 977)
.
14. Ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)
.


§ 1

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieluniu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku na Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44, 98–300 Wieluń.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wieluń.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
98 – 300 Wieluń
Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44
Tel. (43) 843 58 62

§ 2

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Wieluń,
b) Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
3. Obsługa administracyjna, finansowa
i techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu.


Czytaj całość

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego