Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

AUTORSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów oraz dbając o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu realizujemy kilka autorskich programów edukacyjnych:

.

ZAWSZE W CENIE RUCH I ZDROWE JEDZENIE

AUTORSKI PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

Autorkami programu są: Katarzyna Bogacz, Agnieszka Grela – Rozmarynowska i Marlena Michnik. W ostatnich latach pojawia się w naszym społeczeństwie duży odsetek dzieci z nietolerancjami pokarmowymi, alergią czy też otyłością. Należy więc szerzyć wśród dzieci i ich rodzin wiedzę dotyczącą mądrego i odpowiedniego do potrzeb każdego dziecka żywienia oraz potrzeby ruchu. Ważne jest, by zaszczepić w dziecku chęć do smakowania i próbowania różnych potraw, dlatego program ten zakłada następujące cele:
• Poszerzanie świadomości dzieci, rodziców i ich rodzin w zakresie zdrowego odżywiania, uświadomienie związku między zdrowym odżywianiem a funkcjonowaniem całego organizmu, informacje na temat diet eliminacyjnych.
• Edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania poprzez przedstawienie różnorodności zdrowych posiłków – poznawanie wielozmysłowe.
• Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania, umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków.
• Poszerzanie wiedzy dzieci i rodziców na temat organizmu człowieka, zależności pomiędzy ruchem w życiu dziecka a jego rozwojem.
• Wzbogacanie doświadczeń psychoruchowych, wyrównanie i rozwijanie w zakresie zdolności motorycznych zarówno u dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych

WOKÓŁ PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion i Wiesława Żaba-Żabińska.
Program wydawnictwa MAC odpowiada założeniom nowej podstawy programowej i przeznaczony jest do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych w przedszkolach z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych oraz humanistycznego podejścia do wychowanków. W programie została wykorzystana warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego, która obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach: biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i duchowej. Poszczególne warstwy rozwoju wychowawczego określają struktury regulujące postępowanie człowieka: temperament, indywidualność, charakter, twórcza osobowość i światopogląd oraz formy jego aktywności: zabawa, dociekanie, praca twórczość i głębsze przeżycia światopoglądowe. Cele edukacyjne określone w układzie warstwicowym uwzględniają wieloaspektowość oddziaływań pedagogicznych i mają pozwolić na osiągnięcie przez dzieci określonych kompetencji z uwzględnieniem indywidualnych cech rozwojowych.j.

.

"TAŃCZY RĘKA, TAŃCZY NOGA I ZABAWA JUŻ GOTOWA"

AUTORSKI PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI MUZYCZNO-TANECZNEJ

AAutorkami programu są: Katarzyna Mielczarek, Kinga Zimoch i Małgorzata Brzezińska. Taniec jest przejawem ruchowej działalności człowieka oraz istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży. Wykorzystanie tańca i ruchu w pracy z dziećmi daje duże możliwości w tym zakresie. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Program ten zakłada następujące cele:

  • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno-ruchowej;

  • stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno - ruchowej;

  • kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu;

  • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej oraz

  • umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno - ruchowych.

Zadania w programie opracowane są na dwa lata.ch

JAK DOBRZE, ŻE MAMY SIEBIE

AUTORSKI PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
GRUP INTEGRACYJNYCH

Program został opracowany przez Anetę Jaskułę, Beatę Tomasik, Katarzynę Bogacz, Małgorzatę Brzezińską, Aleksandrę Szymicką i Kingę Zimoch. Celem programu jest podniesienie jakości pracy grup integracyjnych, zaoferowanie szerokiego wachlarza metod i form pracy oraz opis indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i narzędzi badawczych stosowanych w pracy przez specjalistów.

.

ENGLISH PLAY BOX

PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Program autorstwa Doroty Sikora- Banasik oraz Eweliny Wilkos jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r.

KOCHAMY DOBREGO BOGA

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII KATOLICKIEJ

Program wydawnictwa Jedność został opracowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w celu nauczania religii w wielu przedszkolnym

.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Jest to krajowy program edukacyjny adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów. Ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ma charakter profilaktyczny i ma wykształcić u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

"RADOSNY PRZEDSZKOLAK"

Autorski program adaptacyjny dla dzieci trzy i czteroletnich, rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem, powstał z istotnej potrzeby złagodzenia stresu dzieci i rodziców związanego z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Opracował go zespół nauczycielek w składzie: mgr Teresa Gotowicka, mgr Agnieszka Perliceusz-Kałwak i Maria Marciniak.

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego